De Lesende vezeehlt
 
homburger karlche 01 
Bildunterschrift
Anmerkungen:
Schdigga = etwa
In de Riss leje = ins Zeug legen
kassade gehen = nach Außen angeben     
uffgang wie uff Matze Hochzeit =
es hat gerade gereicht
Schdrusse = Münder
denne Dromb = diesen Trumpf
verraschda Schdell = an erster Stelle
Fissemaddendcher = Ausflüchte
Humborch werd bunt – unn do am Marktbladds werdds aah ­immer bunter. Do neilich hannse demonschdrierd gääje die Rechde. Ich war iwwerraschd unn hädd kenne e Bääsem fresse, weil so viel Leid komm sinn: Schdigga vierhunnert. Die hann aus ihre Meiler kenn Schdiefkinnd gemach, hann gesaahd, wasse denke. De Ohbeeh hadd aah kenn Blaahd vor de Mund gehool und laut Proteschd ­erhoob gääje Uhnrecht und denne ganze Nazi-Scheiss.

Im Saalbau sinn die Blätz graad uffgang wie uff Matze Hochzeit, wie de Gabriel vunn Berlin sei Laudatio fa de Freund vum Snoohd‘n, de Grienwald, gehall hadd. Uff de eehn Seit hadda sich aarich in de Riss geleehd va Demmokraddie unn de Rechtsschdaad – awwer wies dromm gang iss, denne arme Knecht aus Russland nooh Deitschland se hoole, do warer dann schunn abgehau in Richtung Zeebitt.  Jetztde Mool Tacheles geschweddst: Der aarm Buh, de Eddi, däähd so gääre bei uns komme – awwer se lossenne nedd, hann Schiss in de Bux. Doo  gehnse kassaade unn schwaade die Schdrusse wie scheens doch bei uns wär. Wenns dann awwer druff unn drahn kommd, mache se noo Owwe all e Buggel. Unn dass iss traurich. Emme Land, wo in manche Schdaade noch am laufende Band Mensche uff de eleggdrisch Schduuhl gehuggt werre, wo ma uff de Deiweil ausspioneert werrd – krawwelle se in de Hinnere.Doodebei häädde miehr Humborjer deene Dromb in de Hinnerhand vunn weeche Siwwepeifer unn Wert. Die zwää hanns uns vorgemacht – unn wass mache meehr demedd? Fissemaddende unn Kratzfiesjer, awwer de Mensch losse ma auße voor. Dass hädds bei unserm guhde Jesus, denne wo ma ann de Ooschdere feiere, nedd gebb. Der hadds awwer aah misse biesse, dass de Neggschde va iehne immer an verraschda Schdell geschdann hatt. Unn nedd so knapp.
Awwer leddschde Enn hadda recht gehadd in allem. Unn unser Herrgott, sei Babbe, haddne aus de unnerschd Groddehell noo e paah Daah bei sich im Himmel uffgehool. Vunn demm kennde ma uns e paar Scheiwe abschneire.

Dessentwääh winsch ich eich va die Ooschdere guuhde Gedanke, Mut uff eier Neggschder zuusegehn und echter Friede in de Famillje,
 
eier Humborjer Karlche